E-mail adresinizi bırakarak gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.


YAPI KREDİ SİGORTA CAN SAĞLIĞI MULTİ PLAN SAĞLIK SİGORTASI

Yapı Kredi Sigorta'nın en yaygın ürünü olan Can Sağlığı  Sigortası, sağlık ihtiyaçlarımızın tamamını, pek çok ek hizmeti de  kapsayacak  şekilde karşılayan, her bütçeye uygun, kişiye özel alternatifler  sunmakta.

MULTİ PLAN

MULTİ PLAN
TEMİNATLAR TEMİNAT LİMİTİ TEMİNAT YÜZDESİ
Yurt İçi Hastane Hizmetleri Teminatı Limitsiz %80 veya %100
Yurt Dışı Hastane Hizmetleri Teminatı 10.000 USD - 75.000 USD              Türkiye'de tedavisi olmayan durumlarda 300.000 USD %80
Aile Planlaması *
1. Yıl 2.000 TL
2. Yıldan İtibaren 2.000 TL - 3.500 TL
5.500 TL - 7.500 TL
%80 veya %100
Ayakta Tedavi Teminatları *
Doktor** 100 TL - 150 TL
300 TL - 400 TL
İlaç *** 500 TL - 750 TL
1.000 TL - 1.250 TL
Teşhis 750 TL - 1.000 TL
1.500 TL - 2.000 TL
2.500 TL
Fizik Tedavi 500 TL - 1.000 TL
1.500 TL
%80
Tamamlayıcı Limitsiz Ayakta Tedavi Limitsiz (10.000 TL'yi aşan              harcamalarda) %100
Aile Hekimliği ve Genel Sağlık Kontrolü Limitli %100
Ferdi Kaza              Teminatı Kaza Sonucu Yasam Kaybı 50.000 TL Genel Şartlarda              Tanımlanmıştır
Kaza Sonucu Sürekli Sakatlık 50.000 TL
Telemed24 Hizmet Ağı A Tipi Kurumlar

Teminatlar ile ilgili ayrıntılı bilgilere ulaşmak için tablodakiTeminatbaşlıklarına tıklayınız.

*     Belirtilen alternatifler arasından tercih yapılabilir.  .
**   Anlaşmalı Hekim Muayenehane Sisteminin uygulanmadığı illerde Doktor  Teminati %100 alınabilir.
*** Ayakta Tedavi Teminatının seçilmesi durumunda ilaç teminatı tercihen dahil edilmeyebilinir.

TEMİNATLAR


Sağlık Poliçe Primi Koruma Teminatı

Sigorta Ettirenin işsizlik ve/veya geçici iş göremezliği durumunda,   vade tarihi   riskin gerçekleştiği ay ve sonrasında olan  prim  taksitleri Özel Şartlarda belirtilen kapsam ve limitler doğrultusunda  teminat altına alınmaktadır. Bu teminat sigorta ettirenin gerçek kişi ve  18 - 64 yaş arasında olduğu poliçeler için geçerlidir. Teminat  kapsamına ilişkin detaylı açıklamalar Can Sağlığı Sigortası Özel  Şartlarında yer almaktadır.


Yurt İçi Hastane Hizmetleri Teminatı

Bu teminat kapsamında, yurt içinde hastanede yattığınız süre boyunca  yapılan yatak-yemek, refakatçi, doktor vizitesi, ilaç, teşhis  yöntemleri giderleri, ameliyat ile ilgili giderler, yoğun bakım ve sarf  edilen malzeme ve küçük müdahale giderleri, TELEMED24 ağına dahil ve bu  teminat ile ilgili anlaşmalı sağlık kurumlarında, seçiminize göre %80  ya da %100 oranında ve limitsiz olarak karşılanır.

Yatarak veya ayakta gerçekleşmiş olduklarına bakılmaksızın kemoterapi,  radyoterapi, koroner anjiyografi, diyaliz ve böbrek taşı kırma (ESWL)  giderleri bu teminat kapsamında sigortanın ikinci yılından itibaren karşılanır. Ameliyat veya yoğun bakım gerektiren  tedaviden sonra iki ay içerisinde gerçekleşen ve tedaviyi tamamlayıcı  nitelikteki fizik tedavi giderleri 2.500 TL limit ile teminat altına  alınırken, ameliyat için zorunlu protezler (kalp kapakçigi vb) de Yurt  İçi Hastane Hizmetleri Teminati’ndan karşılanmaktadır.

Ürün özel şartlarında belirtilen kapsamdaki; tedavisinin bir parçası   olarak, vücuda dışarıdan destek olacak şekilde ve sadece tıbbi amaçlarla   kullanılan, taşınabilir, kişiye özel tıbbı malzemeler 750 TL limit ve   %80 teminat yüzdesi ile Yardımcı Tıbbi Malzeme Teminatı’ndan   karşılanmaktadır.

Evde Hemşire Bakım Giderleri, yılda 8 hafta ile sınırlı olmak üzere Hastane Hizmetleri teminatının ödeme yüzdesi ile aynı oranda  karşılanmaktadır.

Yurt Dışı Hastane Hizmetleri Teminatı

Yurt Dışındaki sağlık giderleriniz için limit, yıllık 10.000 USD ya da   75.000 USD'dir. Tedavinin Türkiye'de yapılamayacağı sağlık kurulu  kararı ile belirlendiyse, bu limit yıllık 300.000 USD'ye  yükselmektedir. Yurtdışındaki küçük müdahale giderleriniz için ise limit   1.000 USD'dir ve Yurtdışı Hastane Hizmetleri teminatı limiti dahilinde   karşılanır. Yurt dışındaki tedavileriniz %80 oranında karşılanır.

Aile Planlaması Teminatı

Multi planın seçilmesi halinde otomatik olarak verilen 2.000 TL  tutarındaki bu teminat limitini, isterseniz farklı bir prim ödeyerek  ikinci yıldan itibaren 3.500 TL, 5.500 TL, 7.500 TL limitleri arasında   tercih yapabilirsiniz. İkinci yıldan itibaren kullanılabilen bu   teminatla,  doğum ve hamilelik ile ilgili giderleriniz yıllık limitiniz dahilinde  karşılanır.

Sık tekrarlanan (doğum kontrol hapı, kondom vb.) aile planlanması  yöntemleri teminat kapsami dışındayken, sık tekrarlanmayan aile  planlaması yöntemleri [kısırlastırma (tüp ligasyonu ve vasektomi),  spiral uygulaması (spiral ücreti dahil), implanon vb.] poliçenizde  yazılı Aile Planlaması Teminatı Yıllık Limitinin % 20'sine kadar ve yıl  içinde bir defaya mahsus olmak üzere karşılanır. Aile Planlaması  teminatı kapsamındaki tüm giderler, bu teminatın bir önceki yılda  seçilmesi kaydıyla geçerli olup, teminata ilişkin giderler seçildiği  ilk yıl kapsam dışındadır. Bu teminat poliçede çocuk kapsamında olan  kişiler için geçerli değildir.

Aile Planlaması teminatının kullanılmasına hak kazanılması durumunda   annenin doğum için hastaneye yatışından, bebeğin taburcu oluşuna kadar   gerçekleşen bebeğe ait tüm sağlık giderleri, annenin kalan Aile   Planlaması limiti ve teminat yüzdesi dahilinde karşılanır ve bebeğin   doğum tarihinden itibaren iki ay içerisinde sağlık bilgilerinin beyan   edilerek priminin ödenmesi halinde bebek "Yapı Kredi Sigorta Bebeği"   haklarını kazanır. Yapı Kredi Sigorta Bebeğinin doğuştan gelen hastalık   ve sakatlıkları teminat kapsamındadır. İlk yıl istisnaları bu çocuklar   için uygulanmayacaktır.

Ayakta Tedavi TeminatlarıDoktor Muayene Teminatı

Multi planda, bu teminatın seçilmiş olması kaydıyla Doktor muayene  giderleriniz, belirlediğiniz muayene başına limit ve yıllık muayene  adedi (6 - 12 veya 20 kez) ve seçilen teminat yüzdesi dahilinde  karşılanır.

Doktor muayene teminatı 100 TL, 150 TL, 300 TL veya 400 TL limitleri arasından tercih edilebilir.

Yapı Kredi Sigorta’nin anlaşmalı hekim muayenehanesi uygulaması  başlattığı illerde, anlaşmalı hekimlerce yapılacak muayene giderleri,  seçilen teminat yüzdesi %80 olsa bile, teminat limiti dahilinde %100’lü  olarak karşılanır. Anlaşmalı hekim muayenehaneleri uygulamasının  olmadığı illerde, doktor muayene giderleri seçilen teminat limiti ve  yüzdesi dahilinde geçerlidir.

İlaç Teminatı

Multi planda bu teminatın seçilmiş olması kaydıyla, doktor reçetesinde  belirtilen ilaç ve koruyucu aşı giderleriniz belirlediğiniz yıllık  limitle %80’li olarak karşılanır.

Teşhis Yöntemleri Teminatı

Multi planda bu teminatın seçilmiş olması kaydıyla, doktorunuzun  gerekli gördüğü tahlil, röntgen, ultrasonografi, tomografi, MR gibi  poliçe özel şartlarında detayı belirtilen teşhis yöntemleri giderleri,  belirlediğiniz yıllık limitle %80’li olarak güvence altına alınır.

Fizik Tedavi Teminatı

Bu teminat sadece seçilmiş olması kaydıyla Multi planda geçerlidir.  Diğer planlarda poliçede belirtilen limit dahilinde kullanılmaktadır.

Tamamlayıcı Limitsiz Ayakta Tedavi Teminatı

Bu teminat Multi planı seçen herkese, prim alınmaksızın Yurt İçi  Hastane Hizmetleri paketine ek olarak verilmektedir. Doktor Muayene,  İlaç, Teşhis Yöntemleri giderlerinin yıl içinde 10.000 TL'sini aşması  durumunda, aşan bu kapsamdaki Türkiye'de yapılan tüm ayakta tedavi  giderleri, sigorta yılı sonuna kadar limitsiz ve %100'lü olarak  karşılanır.

Aile Hekimliği ve Genel Sağlık Kontrolü

Can Sağlığı poliçesi planlarında¸ ücretsiz olarak verilen bu teminat,  koruyucu sağlık hizmetini amaçlayan, yaş ve cinsiyete göre değişen  anlaşmalı aile hekimi muayene ve tetkik giderlerini yıllık limit  dahilinde kapsamaktadır. Yaş ve cinsiyete göre farklılaşan işlemler:

Aile Hekimi muayenesi: Tüm yaş gruplarında yılda üç defa ile sınırlıdır.
Tetkikler:
1. Hemogram, Sedimantasyon, Tam İdrar tahlili, 0-18 yaş arasındaki  çocuk kapsamındaki sigortalılara yılda bir defa yapılır.

2. Hemogram, Sedimantasyon, Tam İdrar tahlili, Açlik Kan Sekeri, Total  Kolesterol, HDL Kolesterol, Kreatinin, SGOT, SGPT, EKG, PA AC Grafi;  19-40 yaş arasındaki kadin ve erkek sigortalılara yılda bir defa  yapılır.

3. Hemogram, Sedimantasyon, Tam İdrar tahlili, Açlik Kan Şekeri, Total  Kolesterol, HDL Kolesterol, LDL Kolesterol, Kreatinin, SGOT, SGPT, Ürik asit, EKG, PA  AC Grafi, Mammografi; 41 yaş üzerindeki kadın sigortalılara yılda bir  defa yapılır.

4. Hemogram, Sedimantasyon, Tam İdrar tahlili, Açlik Kan Şekeri, Total  Kolesterol, HDL Kolesterol, LDL Kolesterol, Kreatinin, SGOT, SGPT, Ürik asit, EKG, PA  AC Grafi, PSA; 41 yaş üzerindeki erkek sigortalılara yılda bir defa  yapılır.

Aile Hekimligi ve Genel Sağlık Kontrolü teminatı kullanımı listesi  poliçenizin ekinde yer alan anlaşmalı kurumlarda bulunan Yapı Kredi  Sigorta Aile Hekimlerince gerçekleştirilir. Aile Hekimliği ve Genel  Saglık Kontrolü teminatınızı kullanmak için Aile Hekimleri Listesinden,evinize veya işyerinize en yakın olan kurumu seçmeniz ve randevu  alarak, Aile Hekimi'ne gitmeniz yeterli olacaktır.

Ferdi Kaza Teminatı

Sigortalının kaza sonucu yaşamını kaybetmesi veya kaza sonucu sürekli  sakat kalması halinde, Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartları çerçevesinde  ve poliçede belirtilen limitler dahilinde geçerlidir. Bu teminat,  poliçede çocuk kapsamında olan kişiler için geçerli değildir.

Telemed24 Hizmet Ağı

Yapı Kredi Sigorta ile anlaşmalı olan ve bu anlaşma gereğince,  sigortalılarımızın kartlarını kullanarak veya Yapı Kredi Sigorta’dan  provizyon alarak teminat limitleri ve yüzdeleri dahilinde ücret  ödemeden hizmet alabildikleri hastane, poliklinik, tanı merkezi, eczane  ve hekim muayenehaneleridir.

TELEMED24 hizmet ağındaki sağlık kurumları Anlaşmalı hekim  muayenehaneleri dışında A ve B olmak üzere 2 kategoride tanımlanmıştır.  A grubu kurumlar, B Grubu kurumlar da dahil olmak üzere, tüm anlaşmalı  sağlık kurumlarını kapsamaktadır. B grubu kurumlar ise Yapı Kredi  Sigortanin TELEMED24 hizmet ağına dahil Türkiye'de geçerli daha dar  kapsamlı anlaşmalı sağlık kurumu grubudur.
Sigorta Acentesi:Ali Civan Sigorta
Tel:02125394141 Fax:02125394142
e-mail:info@alicivansigorta.com
www.alicivansigorta.com
  
  
   
    Sigorta Şirketi:
YAPI KREDİ SİGORTA


YAPI KREDİ SİGORTA CAN SAĞLIĞI EKO PLAN SAĞLIK SİGORTASI
YAPI KREDİ SİGORTA VİP SAĞLIK SİGORTASI
YAPI KREDİ SİGORTA CAN SAĞLIĞI EKSTRA PLAN SAĞLIK SİGORTASI
YAPI KREDİ SİGORTA CAN SAĞLIĞI MULTİ PLAN SAĞLIK SİGORTASI
ANADOLU SİGORTA SAĞLIKTA FIRSAT POLİÇESİ
YAPI KREDİ SİGORTA CAN SAĞLIĞI STANDART PLAN SAĞLIK SİGORTASI


 
MEDASIST INTERNATIONAL
Medasist International Tv Medasist International World Medasist International Haber Medasist International Sigorta ve Bes
www.newsfromturkey.tv www.medasist.com www.saglik-sigortasi.com www.sigortabilgiservisi.com
www.turkishnews.tv www.travelassisturkey.com www.sagliksigortamiz.com www.sagliksigortasi.info
www.investinturkey.tv www.newsfromturkey.net www.sagliksigortacimiz.com www.bireyselemekliliksistemi.gen.tr
www.isvehayat.tv www.fromturkeywithlove.org www.acilsagliksigortasi.com
www.sigortanet.tv   www.seyahat-sigortasi.net
Medasist International Sektörel Medasist International Business  Medasist International Bulletin
www.turksektorel.net Travel Assistance www.sigortabilgiservisi.net
www.turksektorel.tv Business Life www.newsfromturkey.org
  Education www.turksektorel.org
     
     

Medasist International tüm kullanım hakları ile ilgili yasalara, kanunlara ve bunlarla birlikte tüm etik kurallara tamamen uymakta ve saygılıdır.Medasist International’a ait bu ve tüm portallarda kaynak gösterilerek yer alan tüm bilgi, haber, araştırma içerikli yazı ile videolar tamamen güvenilir,olduğuna inanılan, halka açık olduğu ve tüm toplumun paylaştığı bilinen bir haber içeriği olmasıyla birlikte acil haber özelliğini kaybederek telif hakkı kullanım özelliği olmayan yada ilgili içeriğin bu özelliğini kaybetmiş olduğu düşüncesiyle ,kaynağı ve varsa yazarı yada ilgili haberi düzenleyen kişinin belirtildiği bilgilerden oluşmaktadır.Medasist International platformlarında kaynak gösterilerek yayınlanan tüm yazılı ve görsel içerikler ilgili kaynağa aittir,bu içeriklerin başkaları tarafından kopyalanması durumunda tüm sorumluluk kopyalayan kişi yada kuruma ait olacaktır. Tüm içerik ve videolarla ilgili hatalı kullanım, hatalı bilgiden kaynaklanan sorunlarda haber kaynağı yada ilgili haberde geçen kişi yada kurumlardan gelen geçerliliği kanıtlanmış yazılı talepler doğrultusunda tüm içerik ve videolar gerektiği şekilde değiştirilebilir yada yayından tamamen kaldırılabilir.Medasist international tüm etik kullanım haklarına saygı göstermektedir.Medasist International Platformlarında yer alan bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Tüm kaynak belirtilerek alınan haberler,araştırmalar,yazılı ve görsel tüm içeriklerden oluşabilecek bilgilerin hataları,eksikleri ve yatırım amaçlı kullanılmasıyla ilgili Medasist International Sigorta ve Bes Platformu, www.sigortacindan.com portalı yöneticilerinin hiçbir sorumluluğu ve bağlayıcılığı bulunmamaktadır.

Medasist International abides and complies fully with all ethic rules as well as legislation, laws related with all rights of usage. All information, news, research texts and videos included in this and all portals of Medasist International with referencing the source thereof are comprised of information provided by its source and if any, its author or any person reporting such relevant news with the consideration of that no copyright is to be applied or the relevant content has lost its such nature because it has lost its urgent news nature even though it is a news content that is believed to be fully reliable, and open to public and known as to be shared by the whole community. All written and audio contents published on Medasist International platforms by referring the source thereof belong to such relevant source, and in case such contents are copied by third parties, all responsibility rests on the person or body that makes copying. In cases arising from misuse of all contents and videos and from misinformation, according to written requests proven to be valid from the news source or those people or bodies whose names are mentioned in such news may, all contents and videos be replaced duly or taken off from the broadcasting totally. Medasist International respects to all ethical right of usage. Information included in Medasist International Platforms is not in the scope of investment consultancy.Regarding mistakes, deficiencies and usage for investment purposes on and of all information comprised of any news, researches, written and audio contents quoted with references, Medasist International Insurance and Individual Retirement Platform, www.sigortacindan.com portal managers has no responsibility and bind.

Kasko - Elementer Sigorta - Ticari Sigorta - Ev Sigortası - Kasko Bedeli - Otomobil Sigortasi - Hasar Tespiti - Trafik Sigortası - Kasko Listesi - Kasko Değerleri
Medasist International © Copyright 2005